Dobre praktyki

Strategia obejmująca wszystkich uczestników i uczestniczki lokalnej oświaty (uczniów, nauczycieli, liderów, koordynatorów, środowiska kultury i edukacji). Przyjęte przez Radę Miejską kierunki i …

Każda szkoła średnia może zgłosić do finansowania z Budżetu Partycypacyjnego jeden projekt realizujący wybrany cel:– promowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży,– poprawa warunków …

Platforma internetowa zawierająca informacje na temat edukacji w Gdańsku:– bazę lokalnych instytucji edukacyjnych,– podstrony ukierunkowane na działania dla rodziców, nauczycielek, nauczycieli i …

Cele:– rozbudzenie świadomości wspólnot lokalnych,– zwiększenie partycypacji obywatelskiej,– rozwijanie analitycznego i krytycznego oglądu rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej. Gdańskie Lekcje Obywatelskie to …

Organ opiniodawczo-doradczy w zakresie wskazywania kierunków działań, które sprzyjają rozwojowi wrocławskiej edukacji. W pracach rady mogą uczestniczyć przedstawicielki i przedstawiciele szkół i …

Rada przy Prezydencie m.st. Warszawy. Pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w zakresie wskazywania kierunków działań, które sprzyjają rozwojowi warszawskiej edukacji. Do rady należą przedstawicielki …

Plan rozwoju oświaty gminy Chęciny realizowany we wszystkich placówkach oświatowych. Zawiera działania, które mają na celu:– kształtowanie u uczniów i uczennic kompetencji …

Współpraca pszczyńskich samorządów jako odpowiedź na potrzebę optymalizacji zarządzania oświatą dzięki udziałowi wszystkich zaangażowanych w proces edukacji, a także samych jej adresatów …

Sieć wsparcia i samokształcenia dyrekcji ze wszystkich 14 szkół w gminie. Ma na celu wsparcie młodych stażem dyrektorów i dyrektorek, wspieranie ich …

5 edycji projektu informacyjno-promocyjnego, którego celem było popularyzowanie wiedzy o rozwoju własnego biznesu, zakładaniu działalności gospodarczej i planowaniu strategicznym wśród młodzieży szkolnej. …

Modelu doradztwa zawodowego, który ma ułatwić uczniom i uczennicom szkół podstawowych wybór dalszych etapów kształcenia. Został opracowany dzięki współpracy instytucji związanych z …

Innowacja skierowana do dzieci klas II i III szkoły podstawowej. Zajęcia, spotkania, wycieczki i inne aktywności, których celem jest poznawanie oraz badanie …

Realizacja lekcji geografii w klasach VII z wykorzystaniem idei uczenia wyprzedzającego (uczenie się na dany temat przed zajęciami). Cel: zmiana metodyki nauczania …

Kształcenie dzieci z niepełnosprawnościami zgodnie z zasadami koncepcji włączającej w różnych formach organizacyjnych:– klasach z doradcą,– klasach integracyjnych z nauczycielką lub nauczycielem …

Cele:– Propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej, czyli edukacji w oparciu o zabawę i swobodną …

Forma konsultacji w szkole z udziałem dzieci, rodziców i kadry nauczycielskiej. Dyskusja dotyczyła prac domowych: obciążania nimi uczennic i uczniów, samodzielności przy …

Opracowanie i wprowadzenie w życie zasad dotyczących prac domowych (tylko dla chętnych). Prace domowe mają na celu aktywizację i rozwój młodych osób. …

Nauczanie bez ocen – postęp w nauce jest określany procentowo. Poniżej 30% to „jeszcze nie” (zaliczone). Ocena pojawia się jedynie na świadectwie. …

Inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich i edukacyjnych organizacji społecznych. Opracowanie materiałów, które pomogą społeczności szkolnej w wypracowaniu rozwiązań dla prac domowych zgodnie z …

Projekty edukacyjne realizujące ideę wolontariatu, pracy socjalnej oraz opieki senioralnej. Wsparcie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem – wolontariusze i wolontariuszki prowadzą bezpłatne …

Działanie na rzecz powstawania i skutecznego działania młodzieżowych rad w całej Polsce. Wsparcie w tworzeniu młodzieżowych rad – szkolenia (np. „Skuteczny opiekun …

Inicjatywa grupy nauczycieli i nauczycielek biologii, chemii, geografii i fizyki. Działalność społeczna na rzecz rozwoju nauczania przedmiotów przyrodniczych, rozbudzania aktywności zawodowej nauczycieli …

Inicjatywa samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycielek i nauczycieli na rzecz zmiany polskiej szkoły od wewnątrz. Międzyszkolne zespoły wspierają się, doskonalą warsztat, omawiają …

Warsztaty międzykulturowe dla dzieci i młodzieży poruszające temat migracji i ich przyczyn. Najmłodszym o podróży do Polski opowiadają ręcznie robione lalki pacynki …

Społeczno-edukacyjny projekt wspomagający dzieci i młodzież z doświadczeniem uchodźstwa w kontynuacji nauki w ukraińskiej szkole i w adaptacji do polskiej szkoły:– bezpłatne …

Edukacja przez kontakt z przyrodą wspierający rozwój emocjonalno-społeczno-ruchowo--poznawczy dzieci:– regularne (min. raz w tygodniu) kilkugodzinne wyjścia z dziećmi poza teren placówki, w …

Program dla żłobków, klubów dziecięcych i miejsc opieki dziennej. Jego cele to:– poprawa jakości żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów w całej …

Stworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej poprzez zwiększanie aktywności społecznej seniorów i seniorek na rzecz małych dzieci. Seniorzy i seniorki, wykorzystując swoje doświadczenie, …

Autorskie rozwiązanie umożliwiające wspieranie aktywności i rozwoju zainteresowań młodych osób ze szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Legionowo oraz mieszkanek i mieszkańców. Kompleksowy …

Optymalizacja wydatków i zwiększenie efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach: – zmiana procedur związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną w porozumieniu z dyrekcjami …

Realizacja w placówkach oświatowych projektów edukacyjnych, które spełniają warunki innowacyjności, wspierają kształtowanie kompetencji kluczowych i są związane z rzeczywistymi zainteresowaniami młodych ludzi. …

Grant oświatowy, dzięki któremu nauczycielki i nauczyciele realizowali zajęcia dodatkowe za wynagrodzeniem. Pozwoliło to uzyskać średnie wynagrodzenia nauczycieli. Założenia:– Realizowane zadania wynikały …

Projekt i budowa nowego przedszkola gminnego. Założenia:– Niezależny energetycznie obiekt o pasywnej charakterystyce energetycznej, ogrzewany zimą i chłodzony latem z wykorzystaniem energii …

Budowa parku orientacji przestrzennej z elementami dydaktycznymi dla osób z dysfunkcją wzroku. Założenia:– Możliwa nauka rozpoznawania struktur nawierzchni, kierowania się dźwiękiem, zapachem …

Opracowanie i wdrożenie szeregu działań mających na celu profilaktykę niekorzystnych zachowań młodzieży w bursie szkolnej, we współpracy z rodzicami i nauczycielami:– stworzenie …

Zorganizowanie alternatywnej dla przedszkoli formy edukacji dzieci jako odpowiedź na brak placówek przedszkolnych w gminie. Grupy zabawowe tworzone przez Gminny Ośrodek Opieki …

Wybudowanie kompleksu sportowego i wprowadzenie programu profilaktyki zdrowotnej „Bądźmy Zdrowi” jako odpowiedź na problem wad postawy i otyłości wśród dzieci i młodzieży …

Sposób na zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, oferty edukacyjnej dla uczennic i uczniów zdolnych i ze szczególnymi potrzebami, oferty zajęć pozalekcyjnych …

Powołanie Osiedlowych Centrów Sportowych umożliwiających ożywienie życia sportowego i aktywnej rekreacji w miejscach zamieszkania. Centrami kierują zatrudnieni przez MOSiR na umowę o …

W Katowicach powstał zespół ds. Pilotażowego Programu Nauczania Edukacji Klimatycznej składający się z nauczycielek i nauczycieli szkolnych i akademickich, radnych samorządowych oraz …

Kursy on-line, które przygotowują uczennice i uczniów do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Wsparcie ich zakupu …

Współpraca wyższej uczelni ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi w ramach działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:– różnorodne formy zajęć i …

Możliwość realizacji przez nauczycielki i nauczycieli projektu edukacyjnego według scenariuszy i materiałów otrzymanych od Uniwersytetu Dzieci. Naukowa przygoda to:– cykl 8 gotowych …

Integracja osób uczniowskich z nauczycielami i nauczycielkami, absolwentami i absolwentkami, rodzicami i osobami eksperckimi. Możliwość poszerzenia wiedzy poza ramami szkolnymi w obrębie …

Wykład, spotkanie lub warsztat z zaproszoną do szkoły osobą ekspercką lub pasjonującą się daną dziedziną. Osoby uczniowskie organizują samodzielnie takie spotkania lub …

Warsztaty artystyczne dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich. Zajęcia praktyczne (dzieci i młodzież wykonują projekty artystyczne) wzmacniające kompetencje kulturowe i artystyczne oraz …

Edukacja kulturowa, historyczna, antydyskryminacyjna i cyfrowa. Wzmacnianie wartości demokratycznych i tożsamości (kulturowej). Zajęcia są dostosowane do grup wiekowych (większość oferty dla starszych …

Misja: „Chronić pamięć i zachować przyszłość”. Warsztaty stacjonarne (płatne) i on-line (bezpłatne) dla dzieci i młodzieży dostosowane do grup wiekowych – od …

Edukacja antydyskryminacyjna i antyprzemocowa. Materiały dla nauczycielek i nauczycieli – scenariusze lekcji nt. dyskryminacji, tolerancji, emocji, przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy i hejtu. Elementem …

Wsparcie i narzędzia dla szkół, do których uczęszczają uczennice i uczniowie z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. Program oferuje:– materiały edukacyjne i scenariusze …

Cykliczne warsztaty dla osób nauczycielskich z Polski i Ukrainy. Są okazją do wzmocnienia kompetencji, współpracy w środowisku międzykulturowym i nawiązania bezpośrednich kontaktów …

Projekt dla polsko-ukraińskich grup osób uczących się w polskich szkołach. Jego celem było zacieśnianie relacji polsko-ukraińskich dzięki wspólnemu odkrywaniu żydowskiej historii i …

Wsparcie dla dzieci i matek z Ukrainy – tworzenie grup opiekuńczo-informacyjnych dla dzieci w przestrzeniach udostępnianych przez samorząd, organizacje pozarządowe i instytucje …

Letnie warsztaty dla młodzieży, których celem była integracja, nauka współpracy, rozwój kreatywności i nauka języków obcych. Podczas Letniej Laby były wykorzystywane różnorodne …

Promocja debaty oksfordzkiej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych jako narzędzia dydaktycznego do kształtowania kompetencji kluczowych, zwłaszcza krytycznego myślenia i umiejętności interpersonalnych. Sieć …

Pozalekcyjne spotkania dla dzieci i młodzieży prowadzone w szkołach lub innych placówkach przez dorosłą osobę (opiekuna klubu). Praca jest oparta na metodzie …

Dla instytucji kultury lub edukacji – możliwość stworzenia lokalnego minicentrum nauki w miastach poniżej 350 tys. mieszkanek i mieszkańców. Przenoszenie najlepszych praktyk …

Coroczna konferencja dla kadry nauczycielskiej, edukatorek i edukatorów oraz formalnych i nieformalnych instytucji edukacyjnych z całej Polski. Wymiana doświadczeń, uczenie się, inspirowanie, …

Ogólnopolski festiwal dla młodzieży i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych odbywający się na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu. Założenia:– Projekty przygotowywane i prezentowane przez …

Organizacja ukraińskich szkół stacjonarnych z nauczaniem w jęz. ukraińskim realizujących podstawę programową Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy. Założenia:– Zajęcia terapeutyczne dla dzieci …

Skip to content