„Jeszcze nie” – zmiana w systemie oceniania

Nauczanie bez ocen – postęp w nauce jest określany procentowo. Poniżej 30% to „jeszcze nie” (zaliczone). Ocena pojawia się jedynie na świadectwie.

Nauczyciele i nauczycielki na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym formułują wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez uczennice i uczniów śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Nauczanie jest oparte na indywidualnym Planie Procesu Uczenia się podpisywanym przez ucznia i nauczycielkę – uczeń określa poziom, który chce osiągnąć z danego przedmiotu. Każda osoba do końca roku szkolnego może poprawiać swój poziom.

Informacje o praktyce

Skip to content