Obywatelski Pakt dla Edukacji

1. Samodzielność szkoły zamiast centralnego sterowania

Mniej biurokracji, więcej decyzji w rękach dyrekcji, nauczycieli i nauczycielek. Budowanie takich zespołów nauczycielskich, które wypracowują modele działania szkoły z uwzględnieniem potrzeb swoich uczniów i społeczności lokalnej. Przebudowa systemu nadzoru pedagogicznego – więcej doradztwa i wsparcia, mniej arbitralnej kontroli.

2. Szkoła dobrze i racjonalnie finansowana

Wzrost i urealnienie nakładów budżetowych na edukację szkolną i przedszkolną. Zmniejszenie „luki oświatowej”: finansowanie z budżetu centralnego, które pokrywa koszty wynagrodzeń. Wprowadzenie radykalnej podwyżki nauczycielskich płac oraz mechanizmu gwarantującego ich regularny wzrost.

3. Szkoła profesjonalnych i dowartościowanych nauczycielek i nauczycieli

Dowartościowanie i docenienie kadry nauczycielskiej. Systemowe wspieranie rozwoju profesjonalnego. Stałe doskonalenie w ramach zespołów i sieci nauczycielskich. Włączenie do programów kształcenia autentycznych praktyk w szkołach. Mentoring dla młodych nauczycielek i nauczycieli, superwizja dla doświadczonych.

4. Szkoła na miarę XXI, a nie XIX wieku

Ograniczenie tradycyjnych metod nauczania na rzecz sposobów pracy, które autentycznie angażują młodych ludzi. Takich, które budzą pasje, zachęcają do stawiania pytań, badania i robienia rzeczy ważnych dla siebie i pożytecznych dla świata. Mądre korzystanie z nowych mediów i technologii, także w pracy zespołowej.

6. Szkoła równych szans i równego traktowania

Wsparcie dla dzieci z trudnościami i ze specjalnymi potrzebami. Przeciwdziałanie selekcji oraz segregacji uczennic i uczniów. Edukacja bez rankingów – każda szkoła ma coś do zaoferowania. Dofinansowanie placówek na terenach wiejskich. Szacunek dla różnorodności oraz profilaktyka dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami.

7. Szkoła wsparcia i współpracy, a nie rywalizacji

Szkoła jako przyjazne miejsce z dobrym klimatem do nauki. Dbanie o relacje i więzi w triadzie: nauczyciele–uczniowie–rodzice. Wsparcie edukacyjne i psychospołeczne dzieci we współpracy z rodzicami. Ograniczenie rywalizacji i nacisku na indywidualne sukcesy (i porażki). Praca zespołowa na co dzień.

8. Szkoła demokracji i zaangażowania

Rozwijanie kultury demokratycznej i samorządności uczniowskiej. Edukacja obywatelska na co dzień, z naciskiem na zaangażowanie w życie szkoły i lokalnej wspólnoty. Współpraca z organizacjami społecznymi – korzystanie z ich wsparcia i zasobów.

9. Szkoła społeczności lokalnej, a nie ministerstwa oświaty

Szkoła samorządowa otwarta na lokalną wspólnotę i wzmacniająca ją. Jednostki samorządowe jako zaangażowany organizator oświaty. Udział mieszkańców w konsultowaniu i tworzeniu wizji rozwoju edukacji. Korzystanie z zasobów społeczności w codziennej pracy szkoły.

10. Szkoła pluralizmu

Dialog światopoglądowy, a nie monolog. Debaty i rozmowy o wartościach i wizjach świata – z przestrzenią na różnice zdań i kontrowersje. Szkoła z edukacją polityczną, ale bez indoktrynacji i partyjnych ideologii. Niezależność programowa i dydaktyczna, także od władz lokalnych.

Jak powstał Obywatelski Pakt dla Edukacji?

Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji, powstała jesienią 2020 roku. Wspólnie przygotowujemy rozwiązania problemów, które stoją dziś przed polską szkołą i wczesną edukacją – nasze rekomendacje dla władz centralnych, samorządów lokalnych i środowisk szkolnych zawarliśmy w kilkunastu szczegółowych opracowaniach (patrz: https://sosdlaedukacji.pl/jakiej-chcemy-szkoly/).

Mieliśmy swój udział w powstrzymaniu Lex Czarnek. Część z nas zainicjowała rok temu kampanię Wolna Szkoła w proteście przeciw tej ustawie. Do inicjatywy dołączyło 100 innych organizacji, nauczycielskie związki zawodowe i samorządy lokalne, a także ruchy nauczycieli, rodziców i uczniów. Czerwona ekierka – symbol protestu – pojawiała się też w wystąpieniach polityczek i polityków oraz edukacyjnych ekspertów i ekspertek m.in. w czasie sejmowych komisji i wysłuchań.

Obywatelski Pakt dla Edukacji jest pierwszym tego typu kompleksowym dokumentem, który opisuje najważniejsze obszary edukacji wymagające naprawy i kierunki zmian.

Poniżej znajdą Państwo naszą propozycję w 10 punktach – w załączniku dokument w dwóch wersjach: pełnej i skróconej do głównych haseł.

Pakt jest projektem minimum, który może stanowić wspólny mianownik dla środowisk zainteresowanych poprawą edukacji. Chcemy, by nasze propozycje stały się przedmiotem otwartej publicznej debaty z udziałem tych, którzy wezmą odpowiedzialność za ich wprowadzenie: ugrupowań politycznych, które będą stanowić prawo w przyszłym parlamencie, samorządów, na których barki spadnie ciężar reform, a także środowisk szkolnych, bez których nic się nie uda zmienić.

Pakt ma być bezprecedensowym przedsięwzięciem ponad podziałami. Zwracamy się do różnych sił politycznych, samorządów lokalnych, nauczycielskich związków zawodowych, stowarzyszeń dyrektorskich i nauczycielskich o poparcie go i udział w dalszych pracach nad konkretnymi rozwiązaniami. Wsparcie postulatów Obywatelskiego Paktu dla Edukacji zapowiedziały już Związek Nauczycielstwa Polskiego, Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska, a także Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski i Unia Metropolii Polskich.

Liczymy, że po raz pierwszy w III RP, jakość edukacji – tak kluczowa dla prywatnego życia obywatelek i obywateli, dzieci, młodzieży, ich rodziców i dziadków, nie mówiąc o setkach tysięcy nauczycielskich rodzin – stanie się jednym z zasadniczych tematów debat w kampanii wyborczej, a po wyborach – jednym z priorytetów nowych władz.

Pakt nie jest zamkniętą księgą. Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas propozycje zostaną rozwinięte i uzupełnione o elementy ważne z perspektywy ugrupowań politycznych, samorządów lokalnych, nauczycielskich związków zawodowych, innych organizacji społecznych i środowisk szkolnych.

Twoja organizacja chce podpisać Pakt? Napisz do nas na adres kontakt@sosdlaedukacji.pl

Chcesz otrzymywać ważne informacje dla szkół na swój adres e-mail? Zapisz się na nasz newsletter.

Inicjatorzy i sygnatariusze Obywatelskiego Paktu dla Edukacji

 1. Akcja Demokracja
 2. Amnesty International Polska
 3. Centrum Cyfrowe
 4. Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty
 5. Edukacja w Działaniu
 6. Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego 
 7. Fundacja Aktywności Lokalnej
 8. Fundacja Autonomia
 9. Fundacja Batorego
 10. Fundacja Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest
 11. Fundacja Bęc Zmiana
 12. Fundacja Civis Polonus
 13. Fundacja CultureLab
 14. Fundacja Dobrej Edukacji
 15. Fundacja EduTank Edison
 16. Fundacja Geko
 17. Fundacja Geremka
 18. Fundacja Idealna Gmina
 19. Fundacja Instytut Polityk Publicznych
 20. Fundacja Ja, Nauczyciel
 21. Fundacja Kaszubskie Słoneczniki
 22. Fundacja na rzecz Praw Ucznia
 23. Fundacja Obywatelska w Gniewie
 24. Fundacja Pole Dialogu
 25. Fundacja Polskie Forum Migracyjne
 26. Fundacja Przestrzeń dla Edukacji
 27. Fundacja Rodzice Mają Głos
 28. Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
 29. Fundacja Stocznia
 30. Fundacja Szkoła z Klasą
 31. Fundacja Szkoła w Chmurze
 32. Fundacja Wolność od Religii
 33. Fundacja WWF Polska
 34. Inicjatywa obywatelska „Chcemy całego życia!”
 35. Instytut Spraw Publicznych
 36. Kampania Przeciw Homofobii
 37. Kogutorium
 38. Komitet Dialogu Społecznego KIG (Zespół ds. Dialogu w Edukacji)
 39. Komitet Obrony Demokracji
 40. NIE dla chaosu w szkole
 41. Obywatele dla Edukacji 
 42. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 
 43. Organizacja Alliance4Europe
 44. Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
 45. Polska Fundacja im. Roberta Schumana 
 46. Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka
 47. Protest z Wykrzyknikiem
 48. Rodzice dla Klimatu
 49. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 50. Społeczne Towarzystwo Oświatowe
 51. Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”
 52. Stowarzyszenie Do!Pamina Lab
 53. Stowarzyszenie Moc Radości w Jodłówce
 54. Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Podlaskiej „Drumla”
 55. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
 56. Stowarzyszenie Polskie Babcie
 57. Stowarzyszenie Radomianie dla Demokracji
 58. Stowarzyszenie Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych
 59. Stowarzyszenie Umarłych Statutów 
 60. Stowarzyszenie Wiosna bez Barier
 61. Stowarzyszenie WitaLis
 62. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 63. Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich