Obywatelski Pakt dla Edukacji

Samodzielność szkoły zamiast centralnego sterowania

Mniej biurokracji, więcej decyzji w rękach dyrekcji, nauczycieli i nauczycielek. Budowanie takich zespołów nauczycielskich, które wypracowują modele działania szkoły z uwzględnieniem potrzeb swoich uczniów i społeczności lokalnej. Przebudowa systemu nadzoru pedagogicznego – więcej doradztwa i wsparcia, mniej arbitralnej kontroli.

Szkoła dobrze i racjonalnie finansowana

Wzrost i urealnienie nakładów budżetowych na edukację szkolną i przedszkolną. Zmniejszenie „luki oświatowej”: finansowanie z budżetu centralnego, które pokrywa koszty wynagrodzeń. Wprowadzenie radykalnej podwyżki nauczycielskich płac oraz mechanizmu gwarantującego ich regularny wzrost.

Szkoła profesjonalnych i dowartościowanych nauczycielek i nauczycieli

Dowartościowanie i docenienie kadry nauczycielskiej. Systemowe wspieranie rozwoju profesjonalnego. Stałe doskonalenie w ramach zespołów i sieci nauczycielskich. Włączenie do programów kształcenia autentycznych praktyk w szkołach. Mentoring dla młodych nauczycielek i nauczycieli, superwizja dla doświadczonych.

Szkoła na miarę XXI, a nie XIX wieku

Ograniczenie tradycyjnych metod nauczania na rzecz sposobów pracy, które autentycznie angażują młodych ludzi. Takich, które budzą pasje, zachęcają do stawiania pytań, badania i robienia rzeczy ważnych dla siebie i pożytecznych dla świata. Mądre korzystanie z nowych mediów i technologii, także w pracy zespołowej.

Szkoła kompetencji kluczowych, a nie szczegółowych wiadomości

Pilne „odchudzenie” podstaw programowych, a docelowo zmiana paradygmatu. Zamiast nacisku na szczegółowe wiadomości – kształcenie kompetencji kluczowych, w tym pracy zespołowej, rozwiązywania problemów, krytycznego i twórczego myślenia.

Szkoła równych szans i równego traktowania

Wsparcie dla dzieci z trudnościami i ze specjalnymi potrzebami. Przeciwdziałanie selekcji oraz segregacji uczennic i uczniów. Edukacja bez rankingów – każda szkoła ma coś do zaoferowania. Dofinansowanie placówek na terenach wiejskich. Szacunek dla różnorodności oraz profilaktyka dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Szkoła wsparcia i współpracy, a nie rywalizacji

Szkoła jako przyjazne miejsce z dobrym klimatem do nauki. Dbanie o relacje i więzi w triadzie: nauczyciele–uczniowie–rodzice. Wsparcie edukacyjne i psychospołeczne dzieci we współpracy z rodzicami. Ograniczenie rywalizacji i nacisku na indywidualne sukcesy (i porażki). Praca zespołowa na co dzień.

Szkoła demokracji i zaangażowania

Rozwijanie kultury demokratycznej i samorządności uczniowskiej. Edukacja obywatelska na co dzień, z naciskiem na zaangażowanie w życie szkoły i lokalnej wspólnoty. Współpraca z organizacjami społecznymi – korzystanie z ich wsparcia i zasobów.

Szkoła społeczności lokalnej, a nie ministerstwa oświaty

Szkoła samorządowa otwarta na lokalną wspólnotę i wzmacniająca ją. Jednostki samorządowe jako zaangażowany organizator oświaty. Udział mieszkańców w konsultowaniu i tworzeniu wizji rozwoju edukacji. Korzystanie z zasobów społeczności w codziennej pracy szkoły.

Szkoła pluralizmu

Dialog światopoglądowy, a nie monolog. Debaty i rozmowy o wartościach i wizjach świata – z przestrzenią na różnice zdań i kontrowersje. Szkoła z edukacją polityczną, ale bez indoktrynacji i partyjnych ideologii. Niezależność programowa i dydaktyczna, także od władz lokalnych.

Jak powstał Obywatelski Pakt dla Edukacji?

Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji, powstała jesienią 2020 roku. Wspólnie przygotowujemy rozwiązania problemów, które stoją dziś przed polską szkołą i wczesną edukacją – nasze rekomendacje dla władz centralnych, samorządów lokalnych i środowisk szkolnych zawarliśmy w kilkunastu szczegółowych opracowaniach (patrz: https://sosdlaedukacji.pl/jakiej-chcemy-szkoly/).

Mieliśmy swój udział w powstrzymaniu Lex Czarnek. Część z nas zainicjowała rok temu kampanię Wolna Szkoła w proteście przeciw tej ustawie. Do inicjatywy dołączyło 100 innych organizacji, nauczycielskie związki zawodowe i samorządy lokalne, a także ruchy nauczycieli, rodziców i uczniów. Czerwona ekierka – symbol protestu – pojawiała się też w wystąpieniach polityczek i polityków oraz edukacyjnych ekspertów i ekspertek m.in. w czasie sejmowych komisji i wysłuchań.

Obywatelski Pakt dla Edukacji jest pierwszym tego typu kompleksowym dokumentem, który opisuje najważniejsze obszary edukacji wymagające naprawy i kierunki zmian.

Poniżej znajdą Państwo naszą propozycję w 10 punktach – w załączniku dokument w dwóch wersjach: pełnej i skróconej do głównych haseł.

Pakt jest projektem minimum, który może stanowić wspólny mianownik dla środowisk zainteresowanych poprawą edukacji. Chcemy, by nasze propozycje stały się przedmiotem otwartej publicznej debaty z udziałem tych, którzy wezmą odpowiedzialność za ich wprowadzenie: ugrupowań politycznych, które będą stanowić prawo w przyszłym parlamencie, samorządów, na których barki spadnie ciężar reform, a także środowisk szkolnych, bez których nic się nie uda zmienić.

Pakt ma być bezprecedensowym przedsięwzięciem ponad podziałami. Zwracamy się do różnych sił politycznych, samorządów lokalnych, nauczycielskich związków zawodowych, stowarzyszeń dyrektorskich i nauczycielskich o poparcie go i udział w dalszych pracach nad konkretnymi rozwiązaniami. Wsparcie postulatów Obywatelskiego Paktu dla Edukacji zapowiedziały już Związek Nauczycielstwa Polskiego, Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska, a także Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski, Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich.

Liczymy, że po raz pierwszy w III RP, jakość edukacji – tak kluczowa dla prywatnego życia obywatelek i obywateli, dzieci, młodzieży, ich rodziców i dziadków, nie mówiąc o setkach tysięcy nauczycielskich rodzin – stanie się jednym z zasadniczych tematów debat w kampanii wyborczej, a po wyborach – jednym z priorytetów nowych władz.

Pakt nie jest zamkniętą księgą. Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas propozycje zostaną rozwinięte i uzupełnione o elementy ważne z perspektywy ugrupowań politycznych, samorządów lokalnych, nauczycielskich związków zawodowych, innych organizacji społecznych i środowisk szkolnych.

Pobierz pełny tekst (pdf)
Pobierz skrócony tekst (pdf)

Twoja organizacja chce podpisać Pakt? Napisz do nas na adres kontakt@sosdlaedukacji.pl

Spis treści

Sygnatariusze paktu

 

 1. Akcja Demokracja
 2. Amnesty International Polska
 3. Centrum Cyfrowe
 4. Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty
 5. Dopamina Lab
 6. Edu Mind
 7. Edukacja w Działaniu
 8. Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego 
 9. Fundacja Aktywności Lokalnej
 10. Fundacja Autonomia
 11. Fundacja Batorego
 12. Fundacja Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest
 13. Fundacja Bęc Zmiana
 14. Fundacja Civis Polonus
 15. Fundacja CultureLab
 16. Fundacja Dobrej Edukacji
 17. Fundacja EduTank Edison
 18. Fundacja Geko
 19. Fundacja Geremka
 20. Fundacja Idealna Gmina
 21. Fundacja Instytut Polityk Publicznych
 22. Fundacja Naukowa Evidence Institute
 23. Fundacja Ja, Nauczyciel
 24. Fundacja Kaszubskie Słoneczniki
 25. Fundacja na rzecz Praw Ucznia
 26. Fundacja Obywatelska w Gniewie
 27. Fundacja Pole Dialogu
 28. Fundacja Polskie Forum Migracyjne
 29. Fundacja Powszechnego Czytania
 30. Fundacja Przestrzeń dla Edukacji
 31. Fundacja Rodzice Mają Głos
 32. Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
 33. Fundacja Stocznia
 34. Fundacja Szkoła w Chmurze
 35. Fundacja Szkoła z Klasą
 36. Fundacja Wolność od Religii
 37. Fundacja WWF Polska
 38. Inicjatywa obywatelska „Chcemy całego życia!”
 39. Instytut Spraw Publicznych
 40. Kampania Przeciw Homofobii
 41. Kogutorium
 42. Komitet Dialogu Społecznego KIG (Zespół ds. Dialogu w Edukacji)
 43. Komitet Obrony Demokracji
 44. Kongres Świeckości
 45. Liberte
 46. NIE dla chaosu w szkole
 47. Obywatele dla Edukacji 
 48. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 
 49. Organizacja Alliance4Europe
 50. Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
 51. Pole Dialogu
 52. Polska Fundacja im. Roberta Schumana 
 53. Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka
 54. Protest z Wykrzyknikiem
 55. Rodzice dla Klimatu
 56. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 57. Społeczne Towarzystwo Oświatowe
 58. Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”
 59. Stowarzyszenie Do!Pamina Lab
 60. Stowarzyszenie Moc Radości w Jodłówce
 61. Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Podlaskiej „Drumla”
 62. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
 63. Stowarzyszenie Polskie Babcie
 64. Stowarzyszenie Radomianie dla Demokracji
 65. Stowarzyszenie Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych
 66. Stowarzyszenie Umarłych Statutów 
 67. Stowarzyszenie Wiosna bez Barier
 68. Stowarzyszenie WitaLis
 69. Teach for poland
 70. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 71. Varia Posnania
 72. Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich

 

Organizacje nauczycielskie
 1. Niezależny Związek Zawodowy
  Oświata Polska
 2. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry
  Kierowniczej Oświaty
 3. Związek Nauczycielstwa Polskiego
Organizacje samorządowe
 1. TAK! Dla Polski
 2. Stowarzyszenie „Samorządy dla Polski”
 3. Unia Metropolii Polskich
 4. Związek Miast Polskich
 5. Związek Powiatów Polskich