Nasze pasje

Sposób na zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, oferty edukacyjnej dla uczniów zdolnych i ze szczególnymi potrzebami, oferty zajęć pozalekcyjnych, doradztwa metodycznego nauczycieli, brak możliwości wykazania się aktywnością społeczną – rozpisanie konkursu grantowego na realizację projektów „Nasze Pasje”, – granty na działania edukacyjne, artystyczne i kulturalne oceniane przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta – kryteria: innowacyjność, zawartość merytoryczna, oddziaływanie w środowisku szkolnym, sopodziewane efekty, odświadczenie prowadzącego, współpraca z partnerami – wciągu 3 lat 176 grantów, rezultaty dla społeczności, kompetencji dzieci i nauczycieli, aktywizacja i tworzenie sieci partnerskich

Informacje o praktyce