Projekt edukacyjny. Podniesienie jakości i różnorodności usług edukacyjnych na terenie Gminy Legionowo poprzez rozwój kompetencji kluczowych oraz zainteresowań dzieci i młodzieży

Projekt edukacyjny jako forma zajęć pozalekcyjnych, tematy zgłaszane przez uczniów – realizacja w placówkach oświatowych projektów edukacyjnych spełniających warunki innowacyjności, związanych z rzeczywistymi zainteresowaniami uczniów, wspierających kształtowanie kompetencji kluczowych, – projekty edukacyjne wyłonione metodą konkursu realizowane przez rok w danej szkole lub przedszkolu – warunek to pozyskanie do realizacji projektu partnera zewnętrznego, grupy m.in 15 osobowe, – lista projektów zatwierdzana przez przedstawicieli UM, Komisji Rady Miasta, z-cy Prezydenta – monitorowanie postępu projektu, na koniec sprawozdanie merytoryczne i finansowe

Informacje o praktyce