Razem dla Edukacji – debaty samorządowe. Przewodnik dla samorządów lokalnych, które nie boją się partycypacji.

SOS dla Edukacji zaprasza wszystkie polskie samorządy do udziału w programie tworzenia lokalnej polityki oświatowej przy współudziale mieszkanek, mieszkańców i wszystkich innych interesariuszy, z ewentualnym wsparciem regionalnych i ogólnopolskich organizacji społecznych. Chcemy wzmacniać działania, które pomogą naszym społecznościom przekonać się, że można budować lokalną edukację w sposób partycypacyjny, oddolny i demokratyczny.

Szkoła jako samorządna wspólnota – co mogą rodzice, nauczyciele, nauczycielki, uczniowie i uczennice?

Dawid Sześciło* Idea uspołecznionego i włączającego zarządzania szkołami, choć dziś modna globalnie, w polskiej edukacji obecna jest co najmniej od czasu transformacji ustrojowej. Już tworzone na początku lat dziewięćdziesiątych przepisy o systemie oświaty przewidywały wiele instytucjonalnych form angażowania rodziców, uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek w zarządzanie szkołami publicznymi. Trzy dekady funkcjonowania systemu edukacji w warunkach demokratycznego państwa pokazały wiele udanych, lokalnych inicjatyw w tym zakresie, ale też pokazały, że partycypacyjnego modelu zarządzania szkołą nie da się zadekretować ustawowo.

Jak się samorządzić w edukacji? Narzędzia dla samorządów, szkół, rodziców i uczniów

Dawid Sześciło* Wprowadzenie Polska szkoła przechodzi w ostatnich latach burzliwe i trudne chwile. Polityka władzy centralnej nastawiona na kwestionowanie niezależności szkół oraz wcześniejszych reform, jak również próby ręcznego sterowania oraz ideologicznego podporządkowania szkół budzi głęboki niepokój. Niestety, wszystko wskazuje na dalsze pogłębianie tych tendencji. Niedawno ogłoszone plany Ministerstwa Edukacji i Nauki zakładają rozszerzanie rządowej kontroli nad szkołami m.in. poprzez zwiększenie roli kuratorów oświaty przy obsadzie stanowisk dyrektorów szkół czy też obowiązek uzyskania pozytywnej opinii kuratora przy podejmowaniu przez szkoły współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Polski Ład uderza w oświatę – ostrzegają samorządowcy 

Domy i ludzie, różowe tło

Wprowadzenie Polskiego Ładu to mniej pieniędzy dla gmin i straty dla osób prowadzących własną działalność – podkreślali przedstawiciele samorządów na konferencji w warszawskim ratuszu 4 sierpnia. Samorządowcy ostrzegają też, że zmiany te uderzą w oświatę. 

Samorządy i edukacja. Jak oddolnie poprawiać szkołę i to, czego w niej się uczą nasze dzieci

Grupa ludzi na tle domów i drzew

Są w Polsce szkoły, które starają się uwzględniać kluczowe wyzwania XXI wieku oraz opracowują własne, ciekawe rozwiązania tych problemów. Brakuje jednak systemowego wsparcia takich inicjatyw i upowszechniania dobrych praktyk. (Zobaczcie, dlaczego zmiana jest konieczna). Z drugiej strony jednak jasno z tego wynika, że na edukację i jej poziom mają wpływ wspólnoty samorządowe i ich władze. Chcemy w tym miejscu pokazać konkretne zadania do podjęcia na szczeblu lokalnym. Jeśli się za to zabierzemy, szkoła się zmieni, dzieci dostaną lepszą edukację, będą lepiej przygotowane do życia w lokalnej wspólnocie, będą aktywnymi obywatelami i nauczą się, jak rozwiązywać problemy, z którymi ich wspólnoty muszą się mierzyć. Na tych działaniach skorzystają wszyscy!

Sopot w obronie szkół – stanowisko Rady Miasta z 27 lipca 2021

Rada Miasta Sopotu w stanowisku przyjętym 27 lipca sprzeciwia się próbom upartyjnienia systemu edukacji w Polsce, ograniczaniu autonomii dyrektorów, nauczycieli, rad rodziców, uczniów oraz wspólnot lokalnych w działalności edukacyjnej i wychowawczej placówek oświatowych.

Stanowisko Rady Warszawy w sprawie szkół

Rada m.st. Warszawy w stanowisku z 8 lipca 2021 stanowczo sprzeciwia się planowanym zmianom w systemie oświaty zwiększającym uprawnienia przysługujące organom nadzoru pedagogicznego. AKTUALIZACJA 6 sierpnia MEiN przysłało odpowiedź

Stanowisko Unii Metropolii Polskich

Ogłoszone niedawno plany MEiN, dotyczące zmian prawa oświatowego skłaniają nas, prezydentów miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich do odważnego wyrażenia pewnych oświadczeń i deklaracji. Chcemy głośno i jednoznacznie oznajmić, że oświata, Kształcenie i Wychowanie są dla nas niezwykle ważne.

Skip to content