Likwidacja luki oświatowej – zwiększenie subwencji

Polska szkoła potrzebuje zmian – dużych i małych,  systemowych, ale też pozornie drobnych. Na początek potrzebuje jednak oddechu i powiewu świeżego powietrza, po latach zaciskania gorsetu centralnej regulacji i kontroli. Z tego powodu stworzyliśmy pakiet 10 rozwiązań na pierwsze 100 dni nowego rządu, czyli zestaw propozycji na nowe otwarcie dla szkoły. Dziś prezentujemy pierwszą z nich. Obecnie Wysokość części oświatowej zasilającej w ramach subwencji ogólnej budżety jednostek samorządu […]

10 rozwiązań na 100 dni – nowe otwarcie dla edukacji

O inicjatywie Polska szkoła potrzebuje zmian – dużych i małych,  systemowych, ale też pozornie drobnych. Na początek potrzebuje jednak oddechu i powiewu świeżego powietrza, po latach zaciskania gorsetu centralnej regulacji i kontroli. Po wielkich reformach, które wdrożono, zanim ktoś zbadał rzeczywiste problemy i zastanowił się, czy takie zmiany są w ogóle potrzebne. Szkoła musi wreszcie złapać oddech. Prezentowany tu pakiet propozycji to przepis na nowe otwarcie dla szkoły. To zestaw działań […]

Rozwiązania i rekomendacje

Podsumowanie debaty obywatelskiej: rozwiązania i rekomendacje Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami rekomendacji i rozwiązań, jakie należy wprowadzić, aby poprawić jakość edukacji w Polsce. Rekomendacje zostały wypracowane podczas Szczytu Edukacyjnego – spotkania roboczego, którego celem była dyskusja nad konkretnymi rozwiązaniami mogącymi realizować zapisy Obywatelskiego Paktu dla Edukacji. Pakt to porozumienie na rzecz polskiej szkoły, pod którym podpisały się kluczowe instytucje i ruchy społeczne działające w systemie oświaty. Szczyt […]

Przegląd obowiązującego prawa oświatowego i kierunki zmian w oparciu o postulaty Obywatelskiego Paktu dla Edukacji

Law

Celem tego opracowania jest rozważenie propozycji kierunków zmian w przepisach oświatowych, które mogą posłużyć realizacji postulatów zapisanych w Obywatelskim Pakcie dla Edukacji. Dokument nie zawiera całościowej wizji reform legislacyjnych w tej sferze, ale koncentruje się na wybranych aspektach „operacjonalizacji” Paktu, czyli przetworzenia zawartych w nim rekomendacji ogólnych na konkretne rozwiązania prawne. Przegląd obowiązującego prawa oświatowego i kierunki zmian w oparciu o postulaty Obywatelskiego Paktu dla Edukacji

Jakiej szkoły chcemy? Wyzwania i rozwiązania

Schoolboy and girls listening to headphones in class at primary school

Ekspertki i eksperci związani z Siecią Organizacji Społecznych dla Edukacji opracowali 18 policy papers, w których odpowiadają na pytanie: Jakiej szkoły chcemy? Wierzymy, że nasze wieloletnie doświadczenie i wspólna praca mogą być pomocne wszędzie tam, gdzie decyduje się o oświacie. Zależy nam nie tylko na tym, aby rozwijać kompetencje organów władzy samorządowej i ich wiedzę na temat kształtowania lokalnych polityk oświatowych, ale także na tym, by w tych działaniach opierać się na wiedzy […]

O potrzebie nowego prawa oświatowego

Waving poland flags.

Publikacja ma charakter relacji z zakresu aktualnych działań, roboczego sprawozdania z początkowego etapu niezbędnych prac przygotowawczych, inicjujących proces zmiany prawa. Jesteśmy dopiero na początku drogi: padł pomysł, zaistniała inicjatywa, grupa ludzi dobrej woli wykonała pierwsze działanie, którego owoce (metaanalizę licznych raportów i opracowań) zaprezentowaliśmy podczas warszawskiego Nadzwyczajnego Kongresu „W trosce o edukację”. W publikacji prezentujemy skrótowo rezultaty owych analiz oraz relację z debaty, do której zaprosiliśmy osoby […]

Jak zorganizować system edukacji, by kształcić w nim kompetencje przyszłości? Rekomendacje ogólne z projektu Szkoła dla innowatora

box organizer

Rekomendacje ogólne to pierwsza część rekomendacji i wniosków z pilotażowego projektu Szkoła dla innowatora. Jego celem jest wprowadzenie do praktyki pracy polskich szkół systematycznego kształcenia kompetencji proinnowacyjnych. Rekomendacje odpowiadają na pytanie, jak zorganizować system edukacji, by kształcić w nim kompetencje proinnowacyjne (współpracę, zarządzanie sobą, rozwiązywanie problemów, samodzielność myślenia i liderstwo). Jak zorganizować system edukacji, by kształcić w nim kompetencje przyszłości? Rekomendacje ogólne z projektu Szkoła dla […]

Dzieci się liczą 2022 Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce

Kid at meeting with female psychologist in office

Autorzy raportu postawili sobie zadanie zgromadzenia najbardziej aktualnych danych statystycznych i wyników badań empirycznych, które opisują sytuację dzieci w Polsce, głównie w aspektach doświadczeń różnych form krzywdzenia i deprywacji oraz ich uwarunkowań. Celem raportu jest opis rzeczywistości na bazie dostępnej wiedzy, ale również zidentyfikowanie obszarów niewiedzy wynikającej z braku systemowego gromadzenia danych na temat zagrożeń dzieciństwa. Bez takich danych nie jest możliwe ugruntowane planowanie strategii ochrony […]

Doradztwo zawodowe w wyrównywaniu szans edukacyjnych

selective focus of kid drawing at desk

Celem PowerED 2021 jest wypracowanie rekomendacji dla firm, samorządów i organizacji społecznych, jak wspierać etyczne i skuteczne doradztwo zawodowe w szkołach, tak aby wszystkie dzieci – zwłaszcza te ze środowisk defaworyzowanych – były na dobrej drodze do maksymalizacji ich prawdziwego potencjału przez całe życie. Nie są to rekomendacje dla rządu. Wierzymy, że dobre praktyki można wprowadzać oddolnie, bez zmiany obowiązującego prawa, dzięki współpracy szkół i organów prowadzących z ich lokalnym otoczeniem […]

Propozycja podstawy programowej do języka polskiego

A kid walks on a children's playground in the courtyard of an apartment building

Obowiązująca od 2017 roku podstawa programowa spotkała się z surową krytyką, wielu nauczycieli podkreśla, że jest ona trudna w realizacji. Na realną ocenę jej skutków jest jednak za wcześnie. Co prawda dwie edycje egzaminu ósmoklasisty (2019 i 2020) pokazały, że wyniki były mniej więcej porównywalne z wynikami egzaminu gimnazjalisty z poprzednich lat, ale tak naprawdę nie da się ich porównywać, tak jak nieporównywalne są wyniki egzaminu tego samego rodzaju w kolejnych latach. […]

RAPORT EDUKACJA Między pandemią COVID-19 a edukacją przyszłości

people hand holding a pen for working to write on a book for letter or business document

Jeśli edukacja ma odpowiadać całkiem nowym (i nie do końca rozpoznanym) potrzebom, które wiążą się z przyspieszającym rozwojem technologicznym, procesami globalizacji, zmianami w kulturze i funkcjonowaniu społeczeństw, to należy we współpracy z różnymi podmiotami stworzyć całościową strategię jej rozwoju uzupełnioną o odpowiednie programy szczegółowe. Same szkoły, nawet współpracując z uniwersytetami, nie stworzą takiej strategii w czasach, w których wiele treści (informacji) szybko się dezaktualizuje, a znaczenia nabierają raczej kompetencje niż informacje. Ważne […]

Postulaty Zespołu Eksperckiego KOD w odniesieniu do szkolnictwa polskiego i jego koniecznych reform

Nad poniższym programem zespół ekspercki KOD pracuje od IV 2021 r. Wersja poniżej to jeszcze wersja robocza. Powołany do działania przez ZG KOD Zespół Ekspercki do spraw Edukacji miał za zadanie przygotowanie propozycji zmian, które należy przeprowadzić w szkolnictwie i na wyższych uczelniach, kiedy zaistnieje w państwie taka możliwość. Nie po raz pierwszy środowiska nauczycielskie związane z KOD-em zajmują się zmianami, jakich wymaga polska oświata. W latach 2016/2017 odbyło się osiem […]

POKOLENIA. SOLIDARNI W ROZWOJU

Zasadniczym celem Raportu jest wykazanie, że dokonujące się zmiany demograficzne nie muszą prowadzić do społecznej zapaści, jeśli zrozumiemy znaczenie relacji między- i wewnątrzpokoleniowych i będziemy potrafili te relacje osadzić na fundamencie zasady „solidarni w rozwoju”. Przyjęcie jej będzie oznaczać, że solidarność rozumiemy i traktujemy jako postawę etyczną, na której osadzamy aktywność obywatelską i politykę publiczną. Taka polityka publiczna respektuje autonomię, otwartość i współdziałanie różnych aktorów społecznych, bez czego nie można przełamać […]

Uwaga na szkołę. Rozwiązania dla edukacji

Projekt Uwaga na szkołę. Rozwiązania dla edukacji połączył praktyków, ekspertów i naukowców, zajmujących się na co dzień edukacją – z różnym doświadczeniem, z różnych instytucji i środowisk. Z pomysłem i zaproszeniem wyszła Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego. Wspólnie określiliśmy wyzwania, przed którymi stoi polska szkoła, a następnie zebraliśmy rozwiązania, które pomagają odpowiedzieć na te problemy tu i teraz. W tym projekcie całą uwagę kierujemy na szkołę. Robimy to, bo szkoła jest ważna i jest też […]

Umowa społeczna dla edukacji

Wszystkie drogi do zbudowania silnego, dostatniego i bezpiecznego państwa prowadzą przez edukację – powszechną, równych szans i wysokiej jakości. Inwestycje w edukację i budowa jej sprawnego systemu są w Polsce rzeczywistym oczekiwaniem obywateli, a także najpewniejszą, najbardziej opłacalną lokatą kapitału. Rząd, który uczyni z nich priorytet, będzie realizował wszystkie najważniejsze potrzeby społeczne. Umowa społeczna dla edukacji

Wybór złych sterowników w całościowej reformie systemu edukacji

Polska szkoła potrzebuje zmian. Błędem jest ich unikanie, ale jeszcze większym – wprowadzanie niewłaściwych. Jednak każda zmiana kosztuje. Poza kosztami bezpośrednimi łączy się z destabilizowaniem pracy instytucji i nauczycieli. Niestety, często także, jak przekonuje autor tej publikacji, niesie negatywne skutki dla uczenia się uczniów. Dotyczy to wielu kierunków reform, promowanych przez publicystów, polityków i działaczy oświatowych, które tylko pozornie są atrakcyjne. Michael Fullan przekonująco […]

Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce.

Niniejszy Raport powstał w ramach projektu „Budowa systemu kształtowania wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego w erze rewolucji przemysłowej 4.0” finansowanego ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „DIALOG” w latach 2019-2020. Celem projektu jest wypracowanie zintegrowanego systemu rozwoju wiedzy, kompetencji i postaw niezbędnych do dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach rewolucji przemysłowej 4.0. Działania realizowane w ramach projektu obejmują wszystkie […]

Rozmawiaj z Klasą. Codzienność wychowawstwa – co jest ważne dla wychowawców i młodych ludzi? Raport z badania

Kim właściwie jest nauczyciel wychowawca w polskiej szkole? Jak wychowawcy widzą samych siebie, a jak widzą ich uczniowie i uczennice? Co wychowawców wzmacnia, a co im przeszkadza? Kim jest dobry wychowawca i co go cechuje? Badanie jakościowe, które objęło 20 osób – wychowawców i wychowawczyń, uczniów i uczennic szkół podstawowych. Raport, nie jest analizą pozwalającą na stawianie dużych tez, lecz zbiorem opowieści o doświadczeniu wychowawstwa. Nieoczywiste aspekty wychowawstwa w szkolnej perspektywie. Dwa […]

Rozmawiaj z Klasą. Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek. Raport z badania.

Zanim zaczęła się pandemia i nauczyciele stracili swoich uczniów z oczu, Fundacja Szkoła z Klasą przyglądała się z niepokojem trudnościom psychicznym młodych ludzi i samotności nauczycieli w obliczu kryzysów młodych. Postanowiliśmy zbadać, jak szkoła reaguje w sytuacji kryzysów uczniów i uczennic, przyjrzeć się, czy nauczyciele otrzymują odpowiednią wiedzę i wsparcie, by rozpoznawać kryzysy i umiejętnie na nie reagować. Rozmawiaj z Klasą Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek. Raport z badania.

Doradztwo zawodowe w wyrównywaniu szans edukacyjnych – rekomendacje

Nie każmy uczniom wybierać zawodu. Mówmy o tym, że mają jakieś kompetencje – piszą autorzy rekomendacji „PowerED 2021: Doradztwo zawodowe w wyrównywaniu szans edukacyjnych”. W powstanie dokumentu zaangażowało się ponad 90 ekspertów i ekspertek – nauczycieli, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także sektora przedsiębiorstw. Publikacja wskazuje konkretne działania z zakresu doradztwa zawodowego, które są możliwe do wdrożenia w każdej szkole od zaraz, w ramach obowiązującego prawa.

Skip to content