Szkoła dobrze finansowana

Zielona grafika z białym rysunkiem szkołu

Nasze tezy SYSTEM finansowania oświaty w Polsce – do zmiany. Musi być zrozumiały dla szerokiego grona osób odpowiedzialnych za organizację oświaty.  POZIOM finansowania nie jest satysfakcjonujący dla wszystkich.  WIĘCEJ PIENIĘDZY? Proste zwiększenie subwencji oświatowej, nawet jeśli byłoby możliwe, nie rozwiązuje istoty problemu – trzeba zmienić algorytm podziału subwencji oświatowej, tak by uwzględnić nie tylko liczbę uczniów, ale także liczbę oddziałów i godzin zajęć. 

Historia w szkole

Czerwona grafika

Nasze tezy METODA. Nauczanie historia to udostępnianie narzędzi do poznawania różnorodności i zmienności sposobów funkcjonowania ludzi w świecie. AKCENT. Nacisk w uczeniu (się) historii trzeba przesunąć w stronę: więcej historii globalnej (w tym europejskiej), uzupełnionej mikrohistorią, historią regionalną i lokalną. PRIORYTET. Więcej historii społecznej, gospodarczej, kulturalnej oraz historii nauki, więcej współczesności, herstorii (perspektywy kobiet), historii queerowej i postkolonialnej. 

Edukacja globalna

Edukacja globalna

Nasze tezy GLOBALNIE. Świat to jeden organizm. By lepiej rozumieć, jak działa, zacznijmy wspólnie planować wprowadzanie w polskich szkołach edukacji globalnej. LOKALNIE I ODPOWIEDZIALNIE. Zacznijmy od lokalnych działań i osobistej odpowiedzialności na co dzień. KOMPETENCJE GLOBALNE – szkoła to właściwe miejsce, by je rozwijać: na wszystkich przedmiotach, międzyprzedmiotowo i w pracy wychowawczej. Dlaczego zmiana jest konieczna? Jednym z głównych celów edukacji powszechnej jest przygotowanie do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Dzisiejsze społeczeństwo […]

Edukacja europejska

Edukacja europejska

Nasze tezy EUROPA – to my. Jesteśmy z niej i o niej mamy prawo (się) uczyć. EDUKACJA EUROPEJSKA to konieczna część edukacji obywatelskiej i historycznej. WARTOŚCI I WSPÓLNOTA, a nie tylko interesy i regulacje – to jest prawdziwa Unia Europejska. WRÓĆMY do szkolnych klubów europejskich i międzyprzedmiotowej ścieżki europejskiej.

Edukacja klimatyczna

Edukacja klimatyczna

Nasze tezy OSTATNI DZWONEK. Nie można dłużej czekać na edukację klimatyczną – to priorytet dla świata, Europy i Polski. W SZKOLE! Dzieci i młodzi ludzie działają na rzecz klimatu bez szkoły i poza nią – zmieniajmy to. KLIMAT I EKOLOGIA – tu trzeba całościowego podejścia do edukacji, a nie nowego przedmiotu. ZMIANA! Trzeba pilnie zmienić podstawę programową i podręczniki oraz korzystać z wartościowych e-zasobów. Dlaczego zmiana jest konieczna? W obliczu wyzwań, jakimi są globalny […]

Szkoła bezpieczna

Szkoła bezpieczna

Nasze tezy SZKOŁA WOLNA od wykluczeń, przemocy i dyskryminacji.  BEZPIECZEŃSTWO I SZACUNEK bezwględnie dla wszystkich: uczennic, uczniów i ich rodzin, nauczycielek i nauczycieli. EDUKACJA przeciw uprzedzeniom i stereotypom, zgodna z europejskim i światowym standardem. OCHRONA osób doświadczających dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Dlaczego zmiana jest konieczna? Analiza sytuacji społeczno-politycznej oraz publikacje organizacji pozarządowych i ośrodków uniwersyteckich pokazują stale rosnący poziom uprzedzeń i mowy nienawiści w społeczeństwie w Polsce1. Z informacji […]

Edukacja praw człowieka

Edukacja praw człowieka

Nasze tezy GODNOŚĆ to fundament praw i wolności, również uczniów i uczennic. DOŚĆ naruszania praw uczniów, przemocy i dyskryminacji w szkole. EDUKACJA to klucz do przestrzegania praw w szkole, w społeczności lokalnej, na poziomie krajowym i globalnym. TERAZ! Edukacja praw człowieka ma przestać być zapisem z deklaracji i dokumentów i stać się trwałym elementem codziennego życia szkoły. Dlaczego zmiana jest konieczna? Społeczność międzynarodowa jest coraz bardziej zgodna, że edukacja praw człowieka […]

Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska

Nasze tezy Dlaczego zmiana jest konieczna? Edukacja obywatelska od lat ma słabą pozycję w polskich szkołach i polityce edukacyjnej państwa. Choć kompetencje obywatelskie należą do ośmiu kompetencji kluczowych, to jeśli chodzi o poświęcany im czas, przeznaczane środki, miejsce w planie pracy szkoły, znajdują się na marginesie. Wiedza o państwie, prawach człowieka i obywatela oraz formach i sensie partycypacji społecznej przekazywana jest na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, jednak zajęć tych jest mało, […]

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Nasze tezy Dlaczego zmiana jest konieczna? W centrum zainteresowania szkoły są uczniowie i uczennice – to dla nich istnieją programy nauczania, podręczniki i cała infrastruktura edukacyjna. Dlatego tak ważne jest, aby to przede wszystkim społeczność uczniowska mogła wypowiadać się na temat funkcjonowania szkoły i tworzyć wizje jej przyszłości. Poprzez zabieranie głosu, wspólne działanie w klasie czy głosowanie w szkolnych wyborach młodzież uczy się procesów demokratycznych w praktyce i rozwija […]

Szkolne prawo

Szkolne prawo

Nasze tezy UPORZĄDKUJMY I CHROŃMY prawa osób uczących się. UCZMY PRAWA – szkoła to idealne miejsce dla praktycznej edukacji prawnej.  INICJUJMY współtworzenie prawa szkolnego jako wstęp do uniwersalnej edukacji prawnej. UŚWIADAMIAJMY, że czas już wyrwać się z zaklętego kręgu wadliwego szkolnego prawa, niskiej świadomości prawnej i nieprzestrzegania praw uczących się. Dlaczego zmiana jest konieczna? W szkole o kwestiach prawnych mówi się mało. Zdecydowanie […]

Szkoła w lokalnej sieci

Szkoła w lokalnej sieci

Nasze tezy INTEGRACJA – szkoła to nie samotna wyspa, tylko część lokalnej społeczności. LOKALNA SIEĆ instytucji i ludzi – budujmy ją dla dobra szkoły i młodzieży. BLISKO, CORAZ BLIŻEJ – lekcje i projekty uczniowskie niech dzieją się w terenie, w lokalnych instytucjach, z udziałem lokalnych organizacji i aktywistów. ODPOWIEDZIALNOŚĆ społeczna – najskuteczniej uczymy się jej, robiąc coś z innymi i dla innych, w swojej szkole i miejscowości. Spis treści Dlaczego zmiana jest […]

Edukacja przedszkolna

Edukacja przedszkolna

Nasze tezy

Dostępna, nowoczesna i wysokiej jakości edukacja przedszkolna wyrównuje szanse dzieci

Przedszkole tworzy fundament dla dalszego rozwoju i sukcesów dziecka

Jakość edukacji ma znaczenie nie tylko dla osiągnięć szkolnych, ale też dojrzałości społeczno-emocjonalnej

Nierówny dostęp do przedszkoli (zwłaszcza na wsi) to problem do pilnego rozwiązania

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wymaga modyfikacji

Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny oraz adekwatne dotacje dla organów prowadzących

Edukacja małego dziecka

Edukacja małego dziecka

Nasze tezy ROZWÓJ dziecka zależy od tego, jak zorganizowane są wczesna edukacja i opieka.  OPIEKA to nie wszystko – praca z małym dzieckiem to przede wszystkim wychowywanie i edukacja. ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA dla każdego! By wyrównywać szanse i włączać dzieci z różnymi potrzebami. Dlaczego zmiana jest konieczna? Niedocenianie roli edukacji wczesnodziecięcej – rozumiana jest jako koszt opieki, a nie inwestycja w rozwój. Sektor opieki nad dziećmi nie jest systematycznie i centralnie dofinansowywany. Opieka […]

Szkoła równych szans

Szkoła równych szans

Nasze tezy RÓWNOŚĆ szans, równość traktowania – takiej szkoły chcemy dla wszystkich dzieci. NIERÓWNOŚĆ w edukacji to zło – owocuje nierównościami i wykluczeniami społecznymi. ROZPOZNANIE – to szkoła ma rozpoznawać przyczyny nierówności i wykluczeń, wskazywać je i pomagać w ich eliminowaniu.  ODNOWA – edukacja zdalna i cyfrowa nie mogą zwiększać nierówności, przygotujmy działania naprawcze. Dlaczego zmiana jest konieczna? Równość szans, rozumiana nie tylko jako równy dostęp do edukacji, ale przede […]

Szkoła wsparcia

Szkoła wsparcia

Nasze tezy DOBROSTAN psychiczny uczennic i uczniów stawiamy to warunek skutecznego uczenia się. KRYZYS – czas pandemii oraz wymuszone zdalne nauczanie zrujnowały stan emocjonalny dzieci i młodych ludzi. DIAGNOZA – szkoła to odpowiednie miejsce do rozpoznawania problemów uczniów i kierowania ich do specjalistów. PSYCHOLODZY – potrzebni w każdej szkole! NAUCZYCIELE I WYCHOWAWCY – powinni wspierać, a nie tylko wymagać. KULTURA dbania o dobrostan psychiczny, swój i innych – budujmy ją w szkołach. […]

Edukacja cyfrowa

Edukacja cyfrowa

Nasze tezy REWOLUCJA CYFROWA zmienia wszystkie sfery naszego życia. Nie ma co przed nią uciekać – będziemy ją oswajać. TECHNOLOGIE to nie dopust boży, to szansa na przeniesienie szkoły w XXI wiek. CYFRYZACJA i nauczanie zdalne, wymuszone przez pandemię, to tendencje korzystne dla edukacji – wspieramy je. MODEL edukacji cyfrowej jest niespójny – zgłaszamy konkretne rozwiązania na rzecz wykorzystania technologii w polskiej szkole. Dlaczego zmiana jest konieczna? Wiosną 2020 roku […]

Szkoła kompetencji

Szkoła kompetencji

Nasze tezy PROGRAM – to fundament, na nim opiera się cała edukacja. Solidna podstawa programowa musi dawać więcej swobody nauczycielom – zmieńmy ją. KOMPETENCJE kluczowe i przekrojowe – to cegiełki nowej edukacji, na nich trzeba się teraz skupić, a nie na gromadzeniu szczegółowych wiadomości. ELASTYCZNOŚĆ – to spoiwo podstawy programowej i ramowego planu nauczania. Potrzebna od zaraz. NADZÓR – utwórzmy niezależną kolegialną Komisję Edukacji Narodowej i oddajmy […]

Szkoła XXI wieku

Szkoła XXI wieku

Nasze tezy ZMIANY. Świat dynamicznie ewoluuje, a szkoła, jaką znamy, odchodzi w przeszłość. WSPÓŁPRACA, krytyczne myślenie, kreatywność, rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem nowych technologii – oto kompetencje na miarę naszych czasów. WYZWANIA klimatyczne, społeczne i technologiczne – bez nauczania o nich edukacja nie będzie dobra. PROBLEMY – globalne i lokalne – oraz ich współzależności muszą być w centrum uwagi szkoły XXI wieku. INNOWACJE I EKSPERYMENTY – nie bójmy się […]