Samorządowy Okrągły Stół w sprawie uchodźców z Ukrainy

8 i 9 maja we Wrocławiu odbył się #SamorządowyOkrągłyStół. Przedstawicielki i przedstawiciele różnych sektorów pracowali nad opracowaniem rekomendacji niezbędnych rozwiązań i zmian prawnych związanych z wojną w Ukrainie i przyjazdem do Polski ponad 3 mln uchodźców i uchodźczyń. 

Prace Samorządowego Okrągłego Stołu skoncentrowano wokół 8 obszarów: integracja społeczna i działania, rynek pracy i gospodarka, mieszkalnictwo, edukacja i nauka, finanse i legislacja, bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, wsparcie Ukrainy.

Prace stolika Edukacja i nauka” koordynowała wiceprezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim, jego sekretarzem była Alicja Pacewicz z naszej sieci SOS dla Edukacji, a w tworzeniu rekomendacji uczestniczyli samorządowcy, eksperci edukacyjni (także z naszej sieci SOS), przedstawiciele wyższych uczelni oraz ukraińskie nauczycielki z Wrocławia.

Pełna wersja materiału oraz lista autorów i autorek: Edukacja i nauka 

Celem ma być nowoczesna szkoła, otwarta na wszystkich i odporna na kryzysy. Główne problemy i propozycje ich rozwiązania:

Jak jest teraz?

W Polsce mieszka dziś co najmniej 800 tys. dzieci uchodźczych z Ukrainy, z tego 500 tys. jest poza polskim systemem edukacji i wsparcia. Brakuje: kompleksowych rozwiązań, systemu finansowania, kadry nauczycielskiej, szkoleń, strategii krótko- i długofalowych w kluczowych obszarach.

Główne wyzwania i rekomendacje

 1. Jak włączać ukraińskie dzieci i młodzież do polskiego systemu edukacji
  – Dopracować koncepcję pracy oddziałów przygotowawczych.
  – Określić pilnie zasady oceniania, klasyfikacji i egzaminów, uwzględniając zróżnicowany poziom kompetencji językowych uczniów.
  – Stworzyć alternatywną ścieżkę rekrutacyjną do szkół ponadpodstawowych.
  – Stworzyć systemowy i szkolny model wsparcia psychospołecznego.
 1. Jak wesprzeć osoby uczące się w systemie ukraińskim
  – Stworzyć system rejestracji uczniów pozostających w ukraińskim systemie.
  – Stworzyć samorządom warunki organizacyjno-prawne i finansowe do organizowania lokalnych centrów wspomagających oraz zajęć adaptacyjnych, językowych i in. z możliwością zlecania zadań organizacjom pozarządowym.
 1. Jak zorganizować opiekę i edukację dla małych dzieci
  – Ułatwić tworzenie domowych punktów opieki przedszkolnej i żłobkowej.
  – Zajęcia adaptacyjne i integracyjne dla dzieci ukraińskich i elementy edukacji wielokulturowej dla dzieci polskich.
  – Asystenci kulturowi i osoby mówiące po ukraińsku w przedszkolu dla ułatwienia komunikacji i pracy z dziećmi i ich rodzinami.
 1. Jak zapewnić doradztwo i edukację zawodowe ukraińskiej młodzieży
  – Dostosować sposoby nauczania i procedury egzaminacyjnych do potrzeb uczniów.
  – Doradztwo zawodowe w kierunku nauki w zawodach deficytowych na polskim rynku, oddziały przygotowawcze w tych szkołach branżowych.
 1. Jakie wsparcie dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami
  – Zatrudnienie ze środków budżetu państwa specjalistów ukraińskojęzycznych w poradniach, szkołach i przedszkolach, pracujących w parze z polskim specjalistą.
  – Szybka ścieżka uznania/weryfikacji ukraińskich orzeczeń.
 1. Jak wykorzystać wakacje dla przygotowania do nowego roku szkolnego
  – Organizacja półkolonii i innych zajęć dla dzieci ukraińskich (także uczących się zdalnie) oraz polskich – konieczne regulacje dotyczące finansowania!
 1. Jak zapewnić kadrę nauczycielską i wspierać jej kompetencje
  – Uprościć zasady nostryfikacji dyplomów.
  – Określić docelowy poziom kompetencji językowych.
  – Stworzyć oferty studiów podyplomowych i kursów doskonalących.
  – Finansowanie z budżetu centralnego dodatkowej pracy kadry pedagogicznej.
 1. Jak zapewnić finansowanie dodatkowych zadań edukacyjnych
  – Finansowanie z budżetu państwa rzeczywistych kosztów edukacji każdego ucznia uchodźcy z Ukrainy obecnie i w kolejnych latach.
  – Finansowanie z budżetu państwa pełnych kosztów wychowania przedszkolnego, w tym również poza przedszkolami (domowe punkty).
  – Ogólnopolski program inwestycyjny finansowany z budżetu państwa „Budowa, rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych”: adresowany do samorządów (w powiązaniu z kryteriami demograficznymi).
 1. Jak uczelnie wyższe mogą wspierać edukację uchodźców z Ukrainy
  Powołać grupę roboczą złożoną z przedstawicieli/lek władz uczelni z Ukrainy i Polski oraz urzędników obu ministerstw w celu identyfikacji potrzeb i wyzwań.
  Sfinansować socjalne i stypendialne wsparcie studentów oraz zwiększyć środki na naukę języka polskiego dla studentów z Ukrainy.

Biała księga

Szczegółowe informacje o wydarzeniu

Spis treści

Skip to content