“Realna poprawa sytuacji materialnej nauczycieli”. Przedstawiciele i przedstawicielki opozycji podpisali po debacie ZNP „Porozumienie na rzecz edukacji”

„Związek Nauczycielstwa Polskiego i ugrupowania opozycji demokratycznej stwierdzają, że edukacja i nauka są naszym wspólnym dobrem. Chcemy dobrze funkcjonujących, autonomicznych szkół samorządowych, które kształcić będą uczniów w ścisłym powiązaniu z tempem i różnorodnością zmieniającej się rzeczywistości, otoczenia społecznego i gospodarczego naszego kraju” – czytamy m.in. w dokumencie, który publikujemy w całości.

Związek Nauczycielstwa Polskiego i ugrupowania opozycji demokratycznej stwierdzają, że edukacja i nauka są naszym wspólnym dobrem. Chcemy dobrze funkcjonujących, autonomicznych szkół samorządowych, które kształcić będą uczniów w ścisłym powiązaniu z tempem i różnorodnością zmieniającej się rzeczywistości, otoczenia społecznego i gospodarczego naszego kraju

Dla realizacji tych celów niezbędna jest odbudowa prestiżu zawodu nauczyciela i nauczyciela akademickiego zarówno w aspekcie społecznym, jak i materialnym.

Przedstawiciele ugrupowań opozycji demokratycznej deklarują realizację rekomendowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego rozwiązań poprawiających sytuację uczniów. studentów, nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji i obsługi, poprzez zadbanie o:

  1. Realną poprawę sytuacji materialnej nauczycieli, w tym nauczycieli akademickich poprzez powiązanie systemu wynagradzania ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce
  2. Poprawę warunków pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, odbiurokratyzowanie oświaty, modyfikację systemu oceny pracy oraz wyposażenie miejsc pracy nauczycieli
  3. Wzrost wynagrodzeń kadry naukowej uczelni i pracowników niebędących nauczycielami
  4. Dobre i racjonalne finansowanie edukacji poprzez wzrost i urealnienie nakładów budżetowych na edukację od przedszkoli po uczelnie wyższe
  5. Zmodyfikowanie podstawy programowej i uelastycznienie planów nauczania, by zapewnić równowagę między ilością wiedzy a umiejętnościami, kompetencjami i postawami, które szkoła XXI wieku powinna rozwijać
  6. Edukację opartą na autonomii i samodzielności szkół, bez politycznych wpływów, z możliwością współpracy z organizacjami społecznymi
  7. Edukację równych szans poprzez efektywne wsparcie dla uczniów i wychowanków oraz wprowadzenie zasady szkoły wsparcia i współpracy, a nie rywalizacji
  8. Podejmowanie decyzji w obszarze edukacji w oparciu o badania naukowców i ekspertów
  9. Prowadzenie rzeczywistego dialogu społecznego uwzględniającego stanowiska partnerów społecznych, w tym związków zawodowych działających w obszarze edukacji.

Ugrupowania opozycji demokratycznej

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Warszawa, 9 października 2023 r.

Spis treści

Skip to content