• Projektowana przez rząd zmiana zakłada duże wzmocnienie roli kuratora w szkole. To od niego miałoby zależeć, kto jest dyrektorem i jakie organizacje pozarządowe mogą prowadzić w szkole zajęcia. Większa władza kuratora dotyczyłaby też szkół niepublicznych.

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw został zgłoszony w czerwcu 2021 do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Początkowo rząd zapowiadał jego szybkie przyjęcie.
  • 21 lipca 2021 projekt oficjalnie trafił do konsultacji

Zgodnie z projektem odwołanie dyrektora i dyrektorki, który nie podoba się władzom oświatowym,  wyglądałoby tak: kurator w czasie kontroli stwierdzałby „uchybienia  w nadzorze pedagogicznym” (pojęcie bardzo nieprecyzyjne), następnie wydawał zalecenia, a uznawszy, że nie zostały one zrealizowane, składałby wniosek o odwołanie. Gdyby wniosku nie zrealizował, kurator odwoływałby dyrektora lub dyrektorkę sam.

Zmieniłyby się też zasady powoływania dyrektora/rki – decydujący głos zyskałby kurator. W tej chwili w czasie konkursu na dyrektora kuratoria i organy prowadzące mają trzy głosy, a rada pedagogiczna i przedstawiciele rodziców – po dwa. Ustawa zmieniłaby te proporcje przyznając kuratorium aż pięć głosów, organowi prowadzącemu – trzy, a radzie pedagogicznej, związkom zawodowym i rodzicom – po jednym. Gdyby kandydata nie udało się wyłonić w konkursie, samorząd nie mógłby już powołać go bez konkursu. Niezbędna byłaby pozytywna opinia kuratora.

Wzmocnienia nadzoru kuratorskiego dotyczyłoby też nad szkół i placówek niepublicznych (tej zmiany nie ma w projekcie ogłoszonym 7 lipca 2021). Nierealizowanie poleceń kuratora mogłoby się skończyć  nawet wykreśleniem szkoły z ewidencji.

Zmieniłyby się też zapisy dotyczące zajęć prowadzonych na terenie szkoły przez stowarzyszenia. W tej chwili, aby stowarzyszenie mogło wejść do szkoły, zgodę musi wyrazić rada rodziców. Po zmianie, dyrektor lub dyrektorka szkoły miałaby obowiązek – na dwa miesiące przed rozpoczęciem takich zajęć – uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty. Rodzice jedynie by to potwierdzali.

Z uzyskania zgody kuratorium byłyby zwolnione tylko zajęcia organizowane i realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

dokument źródłowy: https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2655692,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-oswiatowe-oraz-niektorych-innych-ustaw.html

Robocza wersja projektu ustawy dotyczącej rozwiązań w zakresie wzmocnienia roli kuratora oświaty z 7 lipca 2021:  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/robocza-wersja-projektu-ustawy-dotyczacej-rozwiazan-w-zakresie-wzmocnienia-roli-kuratora-oswiaty

Oficjalna wersja przedstawiona na stronie RCL 21 lipca 2021: Projekt został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: https://legislacja.gov.pl/projekt/12349251/katalog/12803861#12803861

Udostępnij