Stanowisko Związku Powiatów Polskich

Proponowane przez resort edukacji rozwiązania są nie do zaakceptowania, także biorąc pod uwagę skalę niedofinansowania zadań oświatowych. Najlepszym tego dowodem jest udział subwencji oświatowej w pokryciu wydatków bieżących, który w przypadku wszystkich poziomów jednostek samorządu terytorialnego rokrocznie spada.

Dlatego też Związek Powiatów Polskich przedkłada projekt nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe, którego celem jest ucywilizowanie oraz uporządkowanie kompetencji pomiędzy organem prowadzącym a organem nadzoru pedagogicznego, w myśl zasady sprawowania nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego wynikającej z art. 171 ust. 1 Konstytucji RP.

List przewodni ZPP

Projekt zmian_ZPP_oswiata projekt ustawy

Spis treści

Skip to content