Profil i podstawa – rekomendacje organizacji pozarządowych

Organizacje zrzeszone w sieci SOS dla Edukacji przygotowały opracowanie zawierające postulaty i propozycje dotyczące profilu absolwenta_tki polskiej szkoły oraz modelu nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Opracowanie składa się z dwóch części – pierwsza zawiera propozycje odnoszące się do  profilu kompetencyjnego, zaś druga obejmuje rozwiązania dotyczące pięciu wybranych międzyprzedmiotowych obszarów edukacyjnych

SOS dla Edukacji postuluje wprowadzenie takich zmian w podstawie programowej, które umożliwią budowanie procesu nauczania wokół kompetencji kluczowych, w tym przekrojowych, niezbędnych dziś młodym ludziom w dalszej nauce, a także w życiu zawodowym, publicznym i osobistym. Uważamy, że obok kompetencji podstawowych – językowych, matematycznych czy cyfrowych, należy uwzględnić także kompetencje uniwersalne, czyli przekrojowe. Powinny one być obecne w celach edukacyjnych i wymaganiach szczegółowych wszystkich przedmiotów i obszarów edukacyjnych, na wszystkich etapach nauczania – od przedszkola przez całą szkołę podstawową aż do ukończenia nauki w liceum, technikum czy szkole branżowej. 

Lista tych kompetencji jest nadal przedmiotem dyskusji i powinna zostać uzgodniona w ramach prac prowadzonych obecnie przez Instytut Badań Edukacyjnych. Postulujemy równocześnie, by nie była zbyt długa (4-8 elementów), gdyż jeśli zostanie nadmiernie rozbudowana, to utrudni to prace nad podstawami przedmiotowymi, a w przyszłości – rzeczywiste rozwijanie tych kompetencji w codziennej pracy z osobami uczącymi się oraz monitorowanie ich postępów. Proponujemy, by lista kompetencji uniwersalnych była taka sama na wszystkich etapach edukacji, a jedynie sposoby ich rozwijania były zmienne, tak by odpowiadały rozwojowi poznawczemu, emocjonalnemu i społecznemu dzieci i młodych ludzi. 

Drugi ważny postulat ekspertów i ekspertek SOS dla Edukacji, to uwzględnienie w procesie nauczania obszarów międzyprzedmiotowych, wykraczających poza wąsko zdefiniowane przedmioty, takich jak: edukacja klimatyczna, globalna, europejska, psychospołeczna i obywatelska. Listę tę można uzupełnić np. o edukację cyfrowo-medialną czy kulturową i wielokulturową, a w szkołach ponadpodstawowych rozbudować o nowe obszary, w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów i uczennic. 

Obszary edukacyjne pozwalają uczyć (się) o ważnych procesach i zjawiskach współczesnego świata bez konieczności tworzenia nowych przedmiotów. Nauczanie w tych obszarach ma z definicji charakter interdyscyplinarny i może być realizowane przez nauczycieli_lki różnych przedmiotów w ramach podejścia całościowego (whole-school approach), w tym w postaci ścieżek i/lub modułów tematycznych. Istniejące już w ramowych planach nauczania przedmioty pokrewne powinny w naturalny sposób wejść w zakres odpowiedniego obszaru na odpowiednich etapach nauczania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami i do zgłaszania swoich uwag. Mamy nadzieję, że tocząca się obecnie debata o przyszłości szkoły pomoże na nowo zdefiniować cele edukacyjne i zadania szkoły we wszystkich dziedzinach nauczania i wychowania, tak by nauczyciele_lki,  uczniowie i uczennice, a także ich rodzice uzyskali poczucie, że szkoła jest miejscem tworzenia realnych społeczności, dobrze przygotowuje do wyzwań XXI wieku i odpowiada na rzeczywiste potrzeby młodych ludzi.

Spis treści

Skip to content