Opinia RPO o pomyśle dodatkowych karnych przepisów w prawie oświatowym

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk  przedstawił ministrowi członkowi Rady Ministrów Michałowi Wójcikowi krytyczne uwagi do projektu nowelizacji Prawa oświatowego oraz innych ustaw (UD227).

Nowelizacja ma polegać na określeniu nowych typów czynów zabronionych w ustawach szczególnych (tzw. przestępstwa pozakodeksowe).

Rząd proponuje wprowadzenie do trzech ustaw związanych z edukacją i opieką nad dziećmi przepisów przewidujących odpowiedzialność karną dyrektorów za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków na szkodę dziecka

Tymczasem taką odpowiedzialność przewidują już obecne przepisy ogólne Kodeksu karnego

Nowe przepisy byłyby dodatkowym narzędziem dyscyplinowania dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych – po propozycji rządu zwiększenia uprawnień kuratórow, którą RPO Adam Bodnar ocenił jeszcze w czerwcu 2021

Stanowisko RPO z 23 lipca 2021: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-krytykuje-projekt-kar-dla-dyrektorow-szkol-placowek-dla-dzieci 

Spis treści

Skip to content