Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji

  • Tworzymy sieć organizacji społecznych, które działają na rzecz dobrej szkoły i mądrej edukacji. Monitorujemy i pokazujemy to, jak działa polska oświata. Proponujemy zmiany i rozwiązania systemowe. Promujemy i upowszechniamy dobre praktyki w edukacji.
  • Chcemy rozmawiać o tym, co nie działa, czego brakuje i co trzeba zmienić, a co warto rozwijać, żeby polska edukacja odpowiadała na prawdziwe potrzeby młodych ludzi i na wyzwania XXI wieku. Chcemy szkoły nowoczesnej, demokratycznej, przyjaznej, dla młodych ludzi, ich rodziców i nauczycieli. Takiej, do której chce się chodzić, ale która motywuje do nauki i przygotowuje do życia we współczesnym świecie. Przygotowujemy rekomendacje dla władz oświatowych, samorządów lokalnych i środowiska szkolnego: dyrektora i nauczycieli, rodziców i uczniów.
  • Reagujemy na to, co się dzieje w polskiej oświacie. W marcu 2022 roku podjęliśmy inicjatywę SOS Wspólna Szkoła –  sieć instytucji zajmujących się edukacją oraz wsparciem psychospołecznym ukraińskich dzieci w Polsce. Wspólna Szkoła ma ułatwić działania i przepływ informacji między organizacjami społecznymi (polskimi i międzynarodowymi), samorządami lokalnymi i szkołami oraz innymi placówkami, w których uczą się dzieci i młodzi ludzie z Ukrainy.
  • Wiemy, że każda głęboka zmiana systemu edukacji wymaga poważnej rozmowy, porozumienia i wspólnej pracy. Dlatego budujemy platformę współpracy ze wszystkimi, których obchodzi polska szkoła: samorządami lokalnymi i innymi organami prowadzącymi, nauczycielskimi związkami zawodowymi, stowarzyszeniami dyrektorów i nauczycieli, politykami i mediami. Jesteśmy otwarci na inne organizacje i ruchy społeczne, działaczy i działaczki, ekspertki i ekspertów, rodziców, a także – uczennice i uczniów.

Zapraszamy do włączenia się w obywatelską debatę i wspólnej pracy nad “Obywatelskim Paktem dla Edukacji”!