Kompetencje Rady Rodziców

Ludzie na tle tablicy szkolnej

Co mogą w szkole  rodzice?

Mają prawo zrzeszania się i podejmowania działań w samorządzie rodzicielskim czyli w Radzie Rodziców. Jest to niezależny od dyrekcji organ szkoły, który ma realny wpływ na to, jak pracuje szkoła – uczestniczy w tworzeniu programu wychowania i profilaktyki, może wychodzić z własnymi inicjatywami we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, zapraszać do swoich działań organizacje i instytucje spoza szkoły.  Warto więc teraz zgłaszać się do tzw. trójek klasowych. To ich przedstawiciele tworzą następnie radę rodziców.

Korzystajmy z uprawnień, jakie prawo daje rodzicom i uczniom, by chronić samodzielność polskiej szkoły. Rady rodziców mogą m.in.:

  • Uchwalać, w porozumieniu z radą pedagogiczną, program wychowawczy i profilaktyczny szkoły (a ten określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego).
  • Wybierać przedstawicieli rodziców do rady szkoły, komisji oraz innych organów, których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów danej szkoły.
  • Występować z wnioskiem o utworzenie rady szkoły i zatwierdzać jej roczne sprawozdania finansowe.
  • Występować we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny (kuratora).
  • Opiniować program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
  • Wybierać przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
  • Występować z wnioskami o dokonanie oceny pracy dyrektora i nauczycieli.
  • Opiniować możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską.

Spis treści

Skip to content