Równe traktowanie w szkole Raport z badania w szkołach oraz analiza ilościowa programów wychowawczo-profilaktycznych

Niniejszy raport prezentuje wyniki badania pn. „Równe traktowanie w szkole podstawowej”, zrealizowanego na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami we współpracy z Katedrą Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją Uniwersytetu Warszawskiego w okresie sierpień – grudzień 2020 r. Głównym celem projektu była diagnoza stanu realizacji zasady równego traktowania w szkołach podstawowych. Przeprowadzono ją w oparciu o dwa komponenty:

1. Badanie archiwalne – analizie poddano programy wychowawczo-profilaktyczne 326 szkół. Dokumenty te regulują realizację zadań wychowawczych i profilaktycznych szkoły. Program uchwalany jest co do zasady przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną, w oparciu o diagnozę przeprowadzaną przez dyrektora szkoły. Szczegółowe ramy programu oraz jego podstawę prawną stanowi ustawa – Prawo oświatowe.

2. Badanie kwestionariuszowe przeprowadzone w szkołach z wykorzystaniem kwestionariuszy dotyczących postaw i doświadczeń uczniów, postaw nauczycieli oraz opisujących sytuację w szkole, skierowanych do dyrektorów szkół.

Otwórz raport

Spis treści

Skip to content