Tylko do 30 września trwa rekrutacja na studia podyplomowe asystentura międzykulturowa w szkole, do których można otrzymać 100% dofinansowania (czesne: 4 250,00 PLN, koszty dojazdu i noclegu, a także koszt opieki nad osobami zależnymi na czas zajęć)!

Studia mają charakter praktyczny i są przykładem innowacyjnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, asystentkami międzykulturowymi oraz uczelnią (Uniwersytetem Warszawskim). Program powstał dzięki Koalicji na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich koordynowanej przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej we współpracy z Instytutem Polityki Społecznej i Resocjalizacji UW. Środki na dofinansowanie udziału w studiach pochodzą od Fundacji Norwegian Refugee Council.

Obecność asystentek i asystentów jest jednym z najskuteczniejszych rozwiązań wspierających zarówno dzieci z doświadczeniem migracji oraz dzieci romskie uczęszczające do szkół w Polsce, jak i osoby nauczające oraz całe społeczności szkolne i lokalne:

  • umożliwia korzystanie z nauki uczennicom i uczniom z doświadczeniem migracji oraz romskim;
  • wpływa pozytywnie na ich frekwencję szkolną, integrację i wyniki edukacyjne;
  • ułatwia prowadzenie klasy;
  • zmniejsza obciążenie nauczycielek i nauczycieli pracujących w oddziałach przygotowawczych oraz w klasach wielokulturowych;
  • ułatwia kontakt z rodzicami i opiekunami prawnymi;
  • wzmacnia integrację społeczności szkolnych i lokalnych;
  • ułatwia prowadzenie edukacji zdalnej.

Udostępnij