• Zachęcanie młodzieży do działania, aktywności społecznej na rzecz edukacji – poprzez zapraszanie do udziału w przedsięwzięciach rady, docenianie ich zaangażowania i bycie dobrym przykładem zaangażowania społecznego.
  • Docenianie osób i postaw oraz inicjatyw włączających młodych ludzi do dyskusji obywatelskiej, promowanie ich.
  • Upowszechnianie wśród rówieśników wiedzy o tym, jak działają zasady demokracji, jakie są kompetencje samorządu, jak może wyglądać współdecydowanie i branie odpowiedzialności za swoją najbliższą przestrzeń.
  • Wspieranie samorządów szkolnych w realizacji i egzekwowaniu idei samorządności szkolnej (w tym upowszechnianie świadomości, że wszyscy uczniowie i uczennice należą do samorządu uczniowskiego i mają prawo zgłaszać swoje pomysły we wszystkich obszarach życia szkoły – także dotyczące sposobów nauczania i oceniania – oraz podejmować działania w sprawach uzgodnionych z dyrekcją i nauczycielami.
  • Kampanie edukacyjne i szkolenia o wyzwaniach XXI wieku i globalnych współzależnościach.
  • Inicjowanie działań dotyczących bezpiecznego korzystania z nowych technologii przez młodych ludzi.
  • Organizacja platform łączących młodzież z lokalnymi aktywistami i przedsiębiorcami. Uwzględnianie w tych spotkaniach wątków dotyczących takich tematów jak: zrównoważony rozwój, interdyscyplinarność, innowacyjność.
  • Inicjowanie i angażowanie się w rówieśnicze działania samopomocowe (np. w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych w formule uczniowskiego pogotowia technicznego).