• Konsultowanie i komentowanie aktów prawnych przyjmowanych przez radę gminy lub powiatu. Dopominanie się o uwzględnienie głosu rady w obszarach dotyczących dzieci i młodzieży oraz edukacji.
  • Przekonywanie władz samorządowych do wprowadzania zmian w edukacji zgodnych z tezami Paktu dla Edukacji (https://sosdlaedukacji.pl/jakiej-chcemy-szkoly/) i otwartych na konsultacje społeczne.
  • Inicjowanie lokalnych konsultacji na temat edukacji, które uwzględniałyby głosy różnych interesariuszy.
  • Przeprowadzenie analizy potrzeb młodzieży w zakresie lokalnej edukacji i przedstawienie jej władzom lokalnym lub szkolnym (np. z użyciem metody design thinking).
  • Działania rzecznicze na rzecz lokalnych i szkolnych budżetów partycypacyjnych (obywatelskich; taki budżet z powodzeniem działa w Poznaniu – Fundusz Samorządów Uczniowskich).
  • Przekonywanie lokalnych władz samorządowych i szkolnych do tworzenia miejsc wspierających aktywność młodzieżową lub (współ)tworzenie i (współ)prowadzenie takich miejsc.